Thông báo

Thông báo Đại hội chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông, nhiệm kỳ 2022-2025

  • 13/10/2022

Thực hiện điều lệ Đảng và quy định hướng dẫn của Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông tổ chức Đại hội Chi bộ, cụ thể:

- Thời gian: 14h30, ngày 14 tháng 10 năm 2022.

- Địa điểm: Phòng họp số 1.

- Thành phần: Tất cả đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khoa Kỹ thuật Giao thông.

Trân trọng,