Search

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG 

Công đoàn khoa Kỹ thuật giao thông là công đoàn bộ phận của Công đoàn Trường Đại học Nha Trang có các chức năng-nhiệm vụ như sau:

1.  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

2.  Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

3.  Phối hợp với Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

4.  Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5.   Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn Khoa được biên chế theo quy định chung của Công đoàn trường gồm 3 đồng chí:

1. ĐỖ QUANG THẮNG - CHỦ TỊCH

    Email:  thangdq@ntu.edu.vn

    Nhiệm vụ: Phụ trách chung

2. PHẠM TRỌNG HỢP – P. CHỦ TỊCH

    Email: hoppt@ntu.edu.vn

    Nhiệm vụ: Tài chính và đời sống

3. LÊ XUÂN CHÍ – ỦY VIÊN

    Email: chilx@ntu.edu.vn

    Nhiệm vụ: Thi đua, văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao

Nhiệm vụ chính của Công đoàn Khoa là chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ, lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó Công đoàn Khoa luôn phối hơp với chính quyền nhằm làm tốt công tác tham gia quản lý, tham gia phân công lao động hợp lý, nâng cao chất lượng giáo dục và chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức thực hiện các phong trào thi đua

Bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, Công đoàn Khoa đã tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ , Tết như 8/3, 20/10, 20/11 với các hoạt động như giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ ...; kịp thời động viên công đoàn viên khi ốm đau, gặp hoạn nạn, Công đoàn cũng vận động cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong những năm học vừa qua. 

Giới thiệu

Ban chủ nhiệm khoaBan chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa

Cơ sở vật chấtCơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Giới thiệu khoaGiới thiệu khoa

Giới thiệu khoa

Các tổ chức đoàn thểCác tổ chức đoàn thể

Các tổ chức đoàn thể

Công đoàn bộ phậnCông đoàn bộ phận

Công đoàn bộ phận

Cựu Sinh viênCựu Sinh viên

Cựu Sinh viên

Chi bộChi bộ

Chi bộ

Đoàn KhoaĐoàn Khoa

Đoàn Khoa

Liên chi hộiLiên chi hội

Liên chi hội