Công trình KHCN đã công bố

TT

Tên tác giả, đồng tác giả

Tên báo cáo

Tên kỷ yếu

Hội thảo cấp

Mã ISBN

Nhà  xuất bản

Năm xuất bản

1

Trần Gia Thái

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng vật liệu PolyPropylen CoPolymer (PPC) trong đóng tàu cá xa bờ Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học vật liệu toàn quốc

Quốc gia

 

 

2016

2

Trần Gia Thái

Comparison of Ship Resistance and Flow for Vietnamese Fishing Vessels, Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí động lực toàn quốc.

Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí động lực toàn quốc

Quốc gia

 

 

2016

3

Trần Gia Thái

Xác định sức cản các mẫu tàu đánh cá vỏ gỗ Việt Nam bằng phần mềm Ansys Fluent.

Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí động lực toàn quốc

Quốc gia

 

 

2016

 

4

Trần Gia Thái

Numerical prediction of Vietnamese Fishing boats resistance using
OpenFOAM.

10th Internatonal Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics

Quốc tế

 

 

2017

5

Trần Gia Thái

Resistance and Hull Form Optimization for Vietnamese Fishing Vessels.

10th Internatonal Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics

Quốc tế

 

 

2017

6

Trần Gia Thái

Application of Mathematical Programming for Optimal Programming of Vietnamese Fishing Fleet

 

Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XV, Phân ban Toán ứng dụng, Trường ĐH Bách khoa tp Hồ Chí Minh

Trường

 

 

2017

7

Nguyễn Thanh Tuấn

Tính toán hàm lượng khí sót trong động cơ xăng ô tô

Hội nghị KH&CN toàn quốc về Cơ khí – Động lực

 

 

 

 

8

Huỳnh Văn Vũ

The effect of material properties to the longitudinal ultimate strength of intact ship by simulation method

Hội thảo quốc tế International Conference E&T Solutions 2018

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2018

9

Đỗ Quang Thắng

Residual strength of dented stiffened cylinders under combined loads

Proceeding of Progress in the Analysis and Design of Marine Structures

Quốc tế

978-1138069077

Elsevier

 

2019

10

Đỗ Quang Thắng

Fracture response of tubular T-joints under dynamic mass impact

International Conference on Collision and Grounding of Ships and Offshore Structures

Quốc tế

 

Taylor and Francis

2019

11

Nguyễn Văn Thuần

Variability of mid-plane symmetric functionally graded material beams in free vibration

The Computational Structural Engineering Institute of Korea

Quốc tế

1229-3059

 

2018

12

Nguyễn Văn Thuần

Brittleness indicators of high-performance steel-fiber-reinforced concretes under compression with their size effects

International Conference
on Material, Machines and Methods for Sustainable Development

Quốc tế

978-604-95-0502-7

 

2018

13

Nguyễn Văn Thuần

Probabilistic analysis on the uncertainty in natural frequency of functionally graded material beams

International Conference
on Material, Machines and Methods for Sustainable Development

Quốc tế

978-604-95-0502-7

 

2018

14

Nguyễn Văn Thuần

Comparative structural and non-structural properties of ultrahigh performance steel-fiber-reinforced concretes and high performance steel-fiber-reinforced concretes.

International Conference on Green Technology and Sustainable Development

Quốc tế

978-1-5386-5126-1

IEEE

2018

15

Nguyễn Văn Thuần

Investigation into the response variability of a higher – order beam resting on a foundation using a stochastic finite element method

Congrès International de Géotechnique  Ouvrages Structures

Quốc tế

2366-2557

Springer

2019

16

Nguyễn Văn Thuần

Comparative Performances of Reinforced Beams Using Concrete Made from Crushed Sand and Fly Ash

International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture

Quốc tế

2366-2557

Springer

2020

17

Huỳnh Lê Hồng Thái

Identify young’s modulus of disc brake by method of analysis frequency response

1st Korea-Vietnam International Symposium on Civil Engineering

 

Quốc tế

 

 

2018

18

Đỗ Quang Thắng

Ultimate strength formulations of intact and dented ring-stiffened cylinders under external hydrostatic pressure.

Proceeding of the 32th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Wuhan University of Technology

Quốc tế

 

 

2018

19

Đỗ Quang Thắng

Residual strength of stringer-stiffened cylinder subjected to external hydrostatic pressure

Proceeding of the 3rd International Conference on Safety And Reliability of Ships, Offshore & Subsea Structures

Quốc tế

 

 

2018

20

Đỗ Quang Thắng

On the resistance of stringer-stiffened cylinders subjected to dynamic lateral mass impact

Proceeding of the 31th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM), Osaka, Japan

Quốc tế

 

 

2017

21

Đỗ Quang Thắng

Numerical investigation on the responses of steel stringer-stiffened cylinders subjected to dynamic lateral mass impact.

Proceeding of Annual Autumn Meeting of the Society of Naval Architects of Korea (SNAK)

Quốc tế

 

 

2017

22

Đỗ Quang Thắng

Residual strength of damaged stringer-stiffened cylinders subjected to hydrostatic pressure.

Proceeding of Annual Spring Meeting of the Society of Naval Architects of Korea

Quốc tế

 

 

2017

23

Đỗ Quang Thắng

Numerical investigations on the buckling collapse behavior of dented ring-stiffened cylinders under combined axial compression and radial pressure.

Proceeding of the 30th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM)

Quốc tế

 

 

2016

24

Đỗ Quang Thắng

Residual strength formulation for damaged ring-stiffened cylinders subjected to combined axial compression and radial pressure.

Proceeding of Annual Autumn Meeting of the Society of Naval Architects of Korea (SNAK)

Quốc tế

 

 

2016

25

Đỗ Quang Thắng

Numerical investigations on the collapse behavior of damaged stringer-stiffened cylinders subjected to hydrostatic pressure

Proceeding of Annual Spring Meeting of the Society of Naval Architects of Korea (SNAK)

Quốc tế

 

 

2016