Cơ sở vật chất Khoa

1. VĂN PHÒNG BỘ MÔN

 

 
  2. PHÒNG THIẾT KẾ TÀU

  

3. PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ KHÍ TÀU CÁ

 

 
4. PHÒNG PHÓNG DẠNG

 

 
5. PHÒNG THỰC HÀNH ĐÓNG TÀU


6. PHÒNG THỰC HÀNH HÀN