GIỚI THIỆU

   Tiền thân của Bộ môn Động lực Trường Đại học Nha Trang là Bộ môn Cơ khí tàu thuyền, được thành lập từ năm 1966 tại Trường Đại học Thuỷ sản. Bộ môn là viên gạch nền đầu tiên góp phần xây dựng, hình thành Khoa, Ngành Cơ khí của Trường. Bộ môn Động lực đã trải qua chặng đường gần 50 năm xây dựng, phát triển là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ Cử nhân, Kỹ sư đến Thạc sĩ, Tiến sĩ phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc và tiến trình công nghiệp hoá đất nước. Mục tiêu đào tạo các ngành do Bộ môn quản lý đáp ứng Sứ mạng và Tầm nhìn đến năm 2030 của Nhà trường.

    Bộ môn có nhiệm vụ phối hợp đào tạo trình độ Đại học của ngành Kỹ thuật tàu thủy và Kỹ thuật ô tô. Từ năm 2014 Bộ môn được Khoa Kỹ thuật Giao thông giao quản lý ngành Khoa học Hàng hải, năm 2021 là chuyên ngành Quản lý Hàng hải và Logistics; từ năm 2018 thêm ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực.

Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực; Bồi dưỡng Máy trưởng, Thợ máy, Đăng kiểm viên tàu cá. Bộ môn đang từng bước được Nhà trường quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.