Công tác đào tạo

 

1. Hiện nay bộ môn đang phụ trách 02 ngành chính gồm:

- Ngành Khoa học Hàng hải

 - Ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực. 

2. Bộ môn đang đào tạo 03 cấp bao gồm:

- Đại học

- Cao học ngành Cơ khí Động lực

- Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) ngành Cơ khí Động lực