ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nhóm lớp Mã HP Tên học phần TC CBGD ĐCCTHP
59.KHHH   Đồ án tốt nghiệp 10 BM tải lên
59.KHHH MAE378 Chuyên đề tốt nghiệp 5 BM tải lên
61.CKDL   Hệ thống điều khiển 3 Đoàn Phước Thọ tải lên
61.CNOT-1   Đồ án học phần động cơ đốt trong 1 Đoàn Phước Thọ tải lên
61.CNOT-2
61.CNOT-3
61.CNOT-1   Kỹ thuật thủy khí 3 Đoàn Phước Thọ tải lên
61.CNOT-2
61.CNOT-3
61.CKDL   Động cơ đốt trong 1 2 Hồ Đức Tuấn tải lên
61.KHHH   Tiếng Anh hàng hải 1 3 Hồ Đức Tuấn tải lên
60.CKDL   Động cơ đốt trong 2 4 Hồ Đức Tuấn, Lê Xuân Chí (1) tải lên
61.CKDL   Động lực học máy 3 Huỳnh Lê Hồng Thái tải lên
60.KTCK-1   Máy nâng chuyển 2 Huỳnh Văn Vũ tải lên
60.KTCK-2
60.CTM   Kỹ thuật an toàn 2 Lê Xuân Chí tải lên
61.KTCK
61.CKDL
61.CKDL   Kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa máy 2 Lê Xuân Chí tải lên
61.KHHH   Kỹ thuật an toàn hàng hải 2 Lê Xuân Chí tải lên
59.KHHH MAE395 Thực tập tốt nghiệp 2 Lê Xuân Chí tải lên
60.CKDL   Máy nâng chuyển 3 Nguyễn Thái Vũ tải lên
61.KHHH   Thiết bị tàu thủy 3 Nguyễn Thái Vũ tải lên
60.KHHH   Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa & ĐAMH 4 Nguyễn Thái Vũ tải lên
61.CNOT-1   Máy nâng chuyển 2 Nguyễn Thái Vũ tải lên
61.CNOT-2
61.CNOT-3
61.KTTT   Động cơ đốt trong tàu thủy 4 Nguyễn Thái Vũ tải lên
61.KHHH
61.CKDL MAE303 Hệ thống truyền động 3 Phạm Trọng Hợp tải lên
62.KTTT MAE331 Kỹ thuật thủy khí 2 Phạm Trọng Hợp tải lên
61.CNOT-1 MAE 324 Kỹ thuật an toàn CNKTOT 2 Phạm Trọng Hợp tải lên
61.CNOT-2
61.CNOT-3
60.KTTT MAE 322 Sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy 3 Phùng Minh Lộc, Lê Xuân Chí (2) tải lên
61.CNOT-1 MAE 335 Động cơ đốt trong 4 Phùng Minh Lộc, Phạm Trọng Hợp (1tc) tải lên
61.CNOT-2
61.CNOT-3
60.CKDL MAE 354 Sửa chữa máy công nghiệp 3 Phùng Minh Lộc, Phạm Trọng Hợp (1,5) tải lên