Search

Văn bản quản lý đào tạo

Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018.

Tải file văn bản: Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017

Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)

Đào tạo

Chuẩn đầu raChuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuyên ngành đào tạoChuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Mục tiêu đào tạoMục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Văn bản quản lý đào tạoVăn bản quản lý đào tạo

Văn bản quản lý đào tạo