Search

Mục tiêu đào tạo

Ngành Kỹ thuật Tàu thủy
 
+ Chuyên ngành: Thiết kế Tàu thủy
+ Chuyên ngành: Đóng Tàu thủy (Vỏ Tàu thủy)
+ Chuyên ngành:
Thiết bị năng lượng Tàu thủy (Máy Tàu thủy)


Ngành Khoa học Hàng hải

+ Chuyên ngành: Vận hành và khai thác máy tàu


Ngành Kỹ thuật Ô tô 

+ Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô

 

Đào tạo