Search

Mục tiêu đào tạo

Ngành Kỹ thuật Tàu thủy
 
+ Chuyên ngành: Thiết kế Tàu thủy
+ Chuyên ngành: Đóng Tàu thủy (Vỏ Tàu thủy)
+ Chuyên ngành:
Thiết bị năng lượng Tàu thủy (Máy Tàu thủy)


Ngành Khoa học Hàng hải

+ Chuyên ngành: Vận hành và khai thác máy tàu


Ngành Kỹ thuật Ô tô 

+ Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô

 

Đào tạo

Chuẩn đầu raChuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuyên ngành đào tạoChuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Mục tiêu đào tạoMục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Văn bản quản lý đào tạoVăn bản quản lý đào tạo

Văn bản quản lý đào tạo