Search

Chuyên ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật Tàu thủy
+ Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy
+ Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
Ngành Khoa học Hàng hải
+ Chuyên ngành: Vận hành và khai thác máy tàu
Ngành Kỹ thuật Ô tô 
+ Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô
1. ĐÀO TẠO THẠC SĨ
 

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (Transportation Engineering) 
mã ngành 62520116, gồm 2 chuyên ngành chính
1. Chuyên ngành Kỹ thuật Tàu Thủy (Naval Architecture and Marine Engineering)
2. Chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô (Automotive Engineering)
Chương trình đào tạo

2. ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (Transportation Engineering) 
mã ngành 62523205, gồm 3 chuyên ngành chính
1. Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy

2. Chuyên ngành Động lực

3. Chuyên ngành Cơ học - Vật liệu trong kết cấu ô tô, tàu thủy

Chương trình đào tạo

Đào tạo

Chuẩn đầu raChuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuyên ngành đào tạoChuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Mục tiêu đào tạoMục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Văn bản quản lý đào tạoVăn bản quản lý đào tạo

Văn bản quản lý đào tạo