Văn bản quản lý đào tạo

Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018.

Tải file văn bản: Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017

Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)