CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Ngành Kỹ thuật Tàu thủy
+ Chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy
+ Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
Ngành Khoa học Hàng hải
+ Chuyên ngành: Vận hành và khai thác máy tàu
Ngành Kỹ thuật Ô tô 
+ Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô

ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo Thạc sĩ 
 

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (Transportation Engineering) 
mã ngành 62520116, gồm 2 chuyên ngành chính
1. Chuyên ngành Kỹ thuật Tàu Thủy (Naval Architecture and Marine Engineering)
2. Chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô (Automotive Engineering)
Chương trình đào tạo

ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (Transportation Engineering) 
mã ngành 62523205, gồm 3 chuyên ngành chính
1. Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy

2. Chuyên ngành Động lực

3. Chuyên ngành Cơ học - Vật liệu trong kết cấu ô tô, tàu thủy

Chương trình đào tạo