Chuẩn đầu ra

Tên ngành đào tạo bằng Tiếng Việt : Kỹ thuật tàu thủy
Tiếng Anh : Naval Architecture and Marine Engineering 
Tên chuyên ngành Tiếng Việt :   Kỹ thuật Tàu thủy

Mục tiêu chung   
Chương trình giáo dục đại học ngành Kỹ thuật Tàu thủy trang bị cho người học những kiến thức về thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy bằng các loại vật liệu khác nhau. Sau khi học tập người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể tiếp cận ngay được công việc tại các cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy hoặc các cơ sở có liên quan đến ngành Kỹ thuật tàu thủy.

(PDF file)